Transformació dels àmbits sectorials líders

El coneixement i la innovació tecnològica, en especial la innovació tecnològica digital, són una palanca de canvi que permet millorar l’eficiència dels processos de producció de béns de serveis, a la vegada que obre la porta a noves oportunitats de creixement mitjançant la internacionalització i la reorientació a activitats de més valor afegit.

Els sectors econòmics estratègics de Catalunya sobre els quals treballar en aquest eix són:

  • Alimentació: inclou la indústria agroalimentària, però també altres graons de la cadena de valor com els sectors primaris, la gran distribució, les indústries de l’envasament  i l’embalatge, la maquinària per a l’alimentació, els additius i les matèries primeres, la gastronomia i la restauració.
  • Energia i recursos: inclou les activitats de gestió dels recursos energètics, naturals i dels residus. En particular en activitats d’alt valor afegit i contingut innovador com l’eficiència en l’ús de recursos, la cogeneració, la domòtica, les energies renovables i la fusió nuclear.
  • Sistemes industrials: són les activitats que tenen com a habilitat genèrica la gestió i el desenvolupament de sistemes industrials eficients (maquinària i equips; robòtica; productes informàtics, electrònics i òptics, i material i equips elèctrics). S’inclouen especialment les activitats relacionades amb l’enginyeria de procés i l’advanced manufacturing.
  • Mobilitat sostenible: inclou el sector de l’automoció i les activitats relacionades, però també té implicacions en l’electroquímica, l’energia, l’electrònica, els nanomaterials, Internet, telefonia mòbil, etc.
  • Indústries de la salut: química fina, preparats farmacèutics, universitats, parcs científics i tecnològics, centres de recerca, indústria de tecnologies mèdiques, hospitals i clíniques, assegurances i serveis relacionats.
  • Indústries del disseny: indústries que tenen en comú un fort vincle amb el disseny com a factor transversal clau: tèxtil, confecció, pell, calçat, joieria i mobiliari.
  • Indústries basades en l’experiència: inclou les indústries creatives i culturals (edició, arts gràfiques, multimèdia, audiovisual, producció àudio i vídeo, artesania) i serveis clau a Catalunya com el turisme i els esports.

Impuls dels clústers emergents

Un dels reptes és identificar noves oportunitats econòmiques en àmbits emergents a partir de les capacitats tecnològiques (noves activitats generades a partir del canvi tecnològic i d’innovacions d’avantguarda) i de les sinergies entre àmbits sectorials relacionats (entre una branca ben establerta i una altra que és nova i que encara no s’ha acabat de desenvolupar).

Aquest eix vol identificar els sectors tecnològics i clústers emergents a Catalunya i treballar amb ells per a incloure’ls dins l’ecosistema nacional d’innovació.

Potenciació de les tecnologies facilitadores

Un dels reptes de les estratègies per a l’especialització intel·ligent és promoure les tecnologies que han de facilitar la transformació dels sectors econòmics mitjançant la innovació.

En l’estratègia catalana s’han identificat les següents: TIC , nanotecnologia, materials avançats, fotònica, biotecnologia i manufactura avançada.

Aquestes tecnologies poden significar una millora competitiva molt notable en els sectors econòmics catalans sempre que es vehiculi adequadament el coneixement i la capacitat tecnològica disponible a les empreses.

Millora de l’entorn d’innovació

Punt de trobada i treball de totes les entitats i ens vinculats directament i indirectament amb el procés d’innovació tecnològica i la seva cadena de valor, tant a nivell sectorial com territorial per tal de trobar entre tots la millor estructura i aprofitament de l’ecosistema nacional d’innovació i potenciar l’assoliment dels objectius establerts per l’estratègia per a la especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) que centra els esforços en les capacitats actuals del  nostre país i en les potencialitats de creixement futur dins d’Europa.

De la mà de l’aprenentatge de com altres països o regions especialment reconeguts pel seu sistema d’innovació han estat capaços de dissenyar i desenvolupar-lo, per exemple Finlàndia, Escòcia, Dinamarca o Suècia.

Donant veu en aquest procés a les empreses i als inversors potencialment interessats, per tal de trobar i proposar plans que vertebrin l’aposta nacional que s’haurà fet en el marc de la RIS3 i promoure un ecosistema d’innovació tecnològica més dinàmic i virtuós.